Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Apeza group s.r.o., se sídlem Braunerova 3082/1, 767 01 Kroměříž, IČ 04853784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 92281 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Braunerova 3082/1, 767 01 Kroměříž
  email:      info@apeza.cz
  telefon: + 420 602 301 122, + 420 773 671 685
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 3. S Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. Správce může předat Vaše osobní údaje:
  • orgánům veřejné moci, resp. dalším subjektům v rámci plnění smluvních a zákonných povinnost, stanovených zvláštními předpisy (např. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, advokáty, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.;
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, orgánům činným v trestním řízení, soudním exekutorům, dražebníkům, notářům;
  • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), kteří pro Správce provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz čl. 28 Nařízení EK č. 679/2016, tzv. GDPR); za zpracovatele vybírá Správce po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
  • dodavatelům služeb, které Správce využívá – například, poskytovatelé poštovních služeb, soudní znalci, poskytovatelé údržby informačního systému, exekutoři, notáři, daňoví poradci, účetní, pojišťovnám;
  • další příjemci dle Vašich potřeb a pokynů.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  www.uoou.cz

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce aplikuje vysoký standard ochrany svých IT a jiných systémů, tudíž data jsou adekvátně chráněna. Na základě pravidelně prováděných analýz rizik správce implementuje řadu opatření pro jejich snižování, například:
  • kontrolní postupy a procedury v oblastech dat,
  • postupy a procedury pro prevenci ztráty dat,
  • postupy pro řízení uživatelských identit a přístupových práv,
  • fyzické zabezpečení pracovišť (elektronický zabezpečovací systém),
  • zabezpečení přenosů dat (firewall, šifrování datových přenosů),
  • zabezpečení koncových stanic a serverů (antivirus, firewall, šifrování dat),
  • zabezpečení aplikací (autentifikace, autorizace, logování aktivit, testování zranitelnosti).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.

Formuláře ke stažení